باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 3)

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/250 الی 1/350

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

محدوده قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون الی 1 میلیارد و 600 میلیون تومان

5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/500 الی 1/700 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/300 الی 1/400

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/250 الی 1/350 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/500 میلیارد

1950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/300 الی 1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/500 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/250 الی 1/350 میلیارد

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

1/200 الی 1/300

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/500 الی 1/600 میلیارد