باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 6)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/200 الی 1/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد