باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 2)

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست

1830 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و صد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد دویست

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و سیصد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و پانصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد وهشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

820 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهارصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد سیصد الی یک میلیارد چهارصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون