باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 4)

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

1/600 الی 1/700

3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و هشتصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون الی دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

2 الی 2/200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/500 الی 1/600 میلیارد

4060 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و نهصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/800 الی 2 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/650 الی 1/800 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

2 الی 2/200 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1/700 الی 1/800 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/500 الی 1/700 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/700 الی 1/800 میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد