باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 2)

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو الی دو میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

تماس بگیرید

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1/800 الی 2 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/750

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/600 الی 1/800

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1 میلیاردو 600 الی 1 میلیاردو900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی 2/200