خرید باغ ویلا 3000 تا 5000 متری

فروش 4200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هشت میلیارد

فروش 4800 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

پانزده میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغ دشت

پنج میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد و دویست

فروش 3200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و ششصد میلیون

فروش 3812 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

فروش 4200 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه عباس آباد

شش میلیارد و دویست

فروش 4200 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4100 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

هجده میلیارد

فروش 4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

فروش 3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

شش میلیارد و پانصد میلیون

فروش 3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و دویست میلیون

فروش 3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4800 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

فروش 3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

سیزده میلیارد

فروش 4200 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

9 میلیارد

فروش 3052 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

پنج میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

فروش 4200 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

هفت میلیارد

فروش 4200 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

هفت میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 4370 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

14 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

فروش 3800 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

15 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 الی 4200 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

5 میلیارد الی 5 نیم میلیارد

فروش 3500 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

4 الی 4ونیم میلیارد

فروش 3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

هفت میلیارد