باغ ویلا 3000 تا 5000 متری (صفحه 2)

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

سه میلیارد و پانصد میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

4370 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

14 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

3800 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

15 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 الی 4200 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

5 میلیارد الی 5 نیم میلیارد

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد و هشتصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

هفت میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

9/50 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه چالوس

10 میلیارد

4060 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد