خرید باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد و دویست

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه دینار آباد

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دوسیت

فروش 1250 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

دو میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و یکصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و نهصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و دویست میلیون

فروش 1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

فروش 600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1280 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیاردو پانصد میلیون

فروش 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کهنز

دو میلیارد و صد میلیون تومان

فروش 900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد وسیصد

فروش 1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و صد میلیون

فروش 1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و چهار میلیون

فروش 2070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون