خرید باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد

فروش 1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

سه میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد و دویست

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه دینار آباد

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دوسیت

فروش 1250 متر باغ ویلا در ارسطو منطقه ارسطو

دو میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و یکصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و نهصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و دویست میلیون

فروش 1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

فروش 600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و سیصد میلیون