باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1280 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیاردو پانصد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کهنز

دو میلیارد و صد میلیون تومان

950 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و سیصد میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد وسیصد

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و صد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و چهار میلیون

2070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

دو میلیارد و نهصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغ دشت

دو میلیاردو هفتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و چهارصد میلیون