خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 31)

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/400 الی 1/600 میلیارد

2450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

1/250 الی 1/350 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/300 الی 1/400 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3/500 میلیارد

1550 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

950 میلیون

780 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

420 میلیون

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700 میلیون

3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/500 الی 1/600 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

600 الی 650 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

12000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

4 میلیارد