باغ ویلا در زیبادشت (صفحه 2)

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

2090 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و چهار صد میلیون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و دویست

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

ده میلیارد

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد