خرید لیست باغ ویلا های ثبت شده

فروش 1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه امیریه

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و دویست

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و یکصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

نهصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

نهصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه بکه

هشتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و صد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 1254 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و ]چهارصد میلیون

فروش 814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و هشتصد میلیون