خرید لیست باغ ویلا های ثبت شده

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلادشت

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

یک میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

ششصد میلیون

فروش 550 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد

فروش 400 متر باغ ویلا در صالح آباد منطقه صالح آباد

هفتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در اسفند آباد منطقه اسفند آباد

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه دینار آباد

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و پنجاه میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه امیریه

یک میلیارد وپانصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در اسفند آباد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و دویست

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و یکصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

هفتصد و هشتاد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و یکصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

نهصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه بکه

هشتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و صد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 1254 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و ]چهارصد میلیون

فروش 814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلادشت

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد وهشتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

نهصد میلیون

فروش 625 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیاردو نهصد میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد ششصد میلیون