باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه بکه

هشتصد و پنجاه میلیون

525 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

هشتصد میلیون

450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رزکان

هشتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

نهصد میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

نهصد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

900 میلیون

620 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفتصد و هشتاد و پنج میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک ملیارد و دویست

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون

560 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

یک میلیارد و یکصد میلیون