خرید باغ ویلا 5000 تا 7000 متری

فروش 7000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

سیزده میلیارد

فروش 5800 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

بیست و شش میلیارد

فروش 7000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه عباس آباد

دوازده میلیارد

فروش 7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

بیست و پنج میلیارد

فروش 6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

تماس بگیرید

فروش 7000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه عباس آباد

ده میلیارد

فروش 6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 6250 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه محمدشهر

18 میلیارد

فروش 7000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

فروش 7000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

سیزده میلیارد

فروش 5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و دویست

فروش 5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

فروش 6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد