باغ ویلا 500 تا 1000 متری

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کهنز

دو میلیارد و صد میلیون تومان

950 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و سیصد میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و ششصد میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد وسیصد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

سه میلیارد و پانصد میلیون

950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و چهار میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

525 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و پانصد میلیون