باغ ویلا 250 تا 500 میلیون

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سیصد و هشتاد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

300 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سیصد الی سیصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

550 الی 600

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

550 الی 600 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350000000

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450 میلیون تومان

1270 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

350 میلیون الی 450 میلیون