خرید باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

فروش 1100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه دینار آباد

شش میلیارد

فروش 1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

دو میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و دویست میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

دو میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه امیریه

یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1450 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هشت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

پنج میلیارد

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و یکصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و ششصد میلیون

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغدشت

دو میلیارد

فروش 1330 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هفت میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

چهار میلیارد و دویست میلیون

فروش 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1280 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیاردو پانصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و صد میلیون

فروش 1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رضی اباد

پنج میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و دویست میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد و دویست میلیون