باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

هفت میلیارد و پانصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

چهار میلیارد و دویست میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1280 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیاردو پانصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و صد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و چهارصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رضی اباد

پنج میلیارد و هشتصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

چهار میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

پنج میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

دو میلیارد و نهصد میلیون

1350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد و دویست میلیون

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و هفتصد میلیون