باغ ویلا تا 500 متر

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه بکه

هشتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد میلیون

460 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

دو میلیارد و یکصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

نهصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رزکان

هشتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

هفتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هفتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

پانصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سیصد و هشتاد میلیون