خرید باغ ویلا تا 500 متر

فروش 300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

ششصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد

فروش 400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه صالح آباد

هفتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دوسیت

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

نهصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

نهصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه بکه

هشتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد میلیون

فروش 460 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

دو میلیارد و یکصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

نهصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

فروش 450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رزکان

هشتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

فروش 480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

پانصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سیصد و هشتاد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سیصد الی سیصد و پنجاه میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون