لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 10)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800الی 900 میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

750 الی 850 میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک میلیارد و صد الی یک میلیارد و دویست

8000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

15 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

750 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

600 الی 700 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی یک میلیارد

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و چهار صد میلیون

2090 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 الی 2/500

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

یک الی یک میلیارد و دویست

1900 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

6/500 الی 7 میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک الی یک میلیارد و صد

1500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و دویست الی دو میلیارد و چهار صد