خرید باغ ویلا در فردیس کرج

فروش 1035 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سیزده میلیارد و دویست میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

یازده میلیارد

فروش 900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و چهارصد میلیون

فروش 900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

14 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

دوازده میلیارد و پانصد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پانزده میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

فروش 1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

شش میلیارد

فروش 750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

دوازده میلیارد

فروش 820 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/300 الی 2/500 میلیارد

فروش 900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1/800 الی 2 میلیارد

فروش 1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/200 الی 2/500

فروش 750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2میلیارد200 الی 2میلیارد و 400 میلیون

فروش 850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

3میلیاردوهشتصد میلیون

فروش 3800 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

15 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4نیم میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4 الی 4 نیم میلیارد

فروش 1300 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

3/800 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

3/800 میلیارد