خرید باغ ویلا در یبارک شهریار

فروش 1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

چهار میلیارد و دویست میلیون

فروش 650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

دومیلیارد و یکصد میلیون

فروش 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

هفتصد و پنجاه میلیون

فروش 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

دو میلیارد و یکصد میلیون

فروش 1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

ششصد و هشتاد میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

750 میلیون

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

600 الی 700 میلیون