خرید باغ ویلا در وائین شهریار

فروش 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون

فروش 1950 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/300 الی 1/500 میلیارد

فروش 5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

هفت و نیم میلیارد

فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/500 الی 1/700 میلیارد