خرید باغ ویلا در فردوسیه شهریار

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

فروش 1280 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیاردو پانصد میلیون

فروش 1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و صد میلیون

فروش 815 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد وهشتصد میلیون

فروش 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

چهار میلیارد و پانصد

فروش 900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هشتصد میلیون

فروش 2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و دویست و پنجاه

فروش 12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

فروش 1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450 الی 500 میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

500 الی 550 میلیون

فروش 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

فروش 1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450