خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 5)

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2 میلیارد و هشتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و پانصد میلیون

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و دویست میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد وهشتصد و پنجاه میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

سه میلیارد

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

پنج میلیارد