خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 25)

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/750 الی 1/900 میلیارد

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه باغستان کوشک

650 الی 700 میلیون

900 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

250 الی 300 میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/500 الی 1/600 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

750 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه کوشکک

750 الی 850 میلیون

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/200 الی 2/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/250 الی 1/350 میلیارد

10000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 الی 4.200 میلیارد

4000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/800 الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/400 الی 1/600 میلیارد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/700 الی 1/800 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد