خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 25)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 650 میلیون