خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 22)

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

650 الی 700 میلیون

3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/500 الی 1/600 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

600 الی 650 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/700 الی 1/800 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

650 الی 700 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

12000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

4 میلیارد

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

350 الی 400 میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/700 الی 1/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/200 الی 1/300

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

3 میلیارد