خرید باغ ویلا در شهریار و ملارد و محمدشهر (صفحه 21)

1175 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

900 الی 1/100

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/600 الی 2/800 میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

1 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

9/50 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه چالوس

10 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

4060 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

750 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

900 میلیون الی 1 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

1/800 الی 2 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/650 الی 1/800 میلیارد

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

800 الی 1/100 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3 میلیارد