باغ ویلا در ملارد (صفحه 7)

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

250 الی 300 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/250 الی 1/350 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/800 الی 3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

600 الی 650 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

650 الی 700 میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

350 الی 400 میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/700 الی 1/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

2/400 الی 2/600 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

650 الی 700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/300 الی 1/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/600 الی 1/700 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/200 الی 2/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 650 میلیون