باغ ویلا در ملارد (صفحه 5)

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و دویست میلیون

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

هفت میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

300 میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700 میلیون

1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

600 الی 650 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد

16200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

نه میلیارد

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و یک صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

550 الی 600

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون