باغ ویلا در ملارد (صفحه 5)

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

2/400 الی 2/600 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

650 الی 700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/300 الی 1/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/600 الی 1/700 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه یوسف آباد قوام

1/500 الی 1/600 میلیارد

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/200 الی 2/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 650 میلیون