باغ ویلا در ملارد (صفحه 4)

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و یک صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

550 الی 600

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/400 الی 1/550

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/100 الی 2/300

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

500 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2 میلیاردو500

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800 الی 850 میلیون

1630 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

700 الی 900 میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

1 الی 1/100

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

450میلون الی 500 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

850 میلیون تومان

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

420 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

430 میلیون تومان

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

700 الی 800 میلیون