باغ ویلا در ملارد (صفحه 4)

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هفتصد و پنجاه میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و دویست میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و ششصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

پانصد و پنجاه میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

650 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و دویست میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون