باغ ویلا در ملارد (صفحه 4)

650 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

750 میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه الی سه میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

300 الی 350 میلیون

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

پنج میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سیصد و هشتاد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

1830 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و صد میلیون

2350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هشت میلیارد

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

780 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

850 میلیون

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

2150 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

450الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

چهار میلیارد و پانصد