باغ ویلا در ملارد (صفحه 2)

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و دوسیت میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

نهصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و چهارصد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهارصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هفتصد و پنجاه میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد الی یک میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد ویکصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و پانصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

پانصد و پنجاه میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و دویست میلیون