باغ ویلا در ملارد (صفحه 2)

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

1/500 الی 1/700

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

3/200 الی 3/500

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

300 میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

550 میلیون

700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700 میلیون

1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

600 الی 650 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو الی دو میلیارد و دویست

18000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

متری 350000

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

700 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و یک صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

550 الی 600

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

800الی 900 میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/500 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/550 الی 1/700

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 700 میلیون

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/400 الی 1/550