باغ ویلا در زیبادشت (صفحه 3)

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

650 الی 700 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

600 الی 650 میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

7/500 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2 الی 2/200 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/700 الی 2/900 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد