باغ ویلا در زیبادشت (صفحه 2)

2060 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/250 الی 2/500

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

١/٨٠٠ الي ١/٩٠٠ میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار الي چهار ميلياردو سيصد ميليون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد و پانصد میلیون

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد میلیون

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

2850 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

4/300 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/850 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/600 الی 2/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3 میلیارد

2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و دویست میلیون

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد