لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 3)

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و دوسیت میلیون

480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

نهصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

سه میلیارد

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و چهارصد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهارصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و نهصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد