لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 2)

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

هشتصد و پنجاه میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و نهصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد تومان

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفت میلیارد و هفتصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و هفتصد الی سه میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و هشتصد میلیون