لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 19)

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

650 الی 700 میلیون

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 الی 3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

350 الی 400 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450 الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

500 الی 550 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1/700 الی 1/800 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1/800 الی 2 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 میلیون

5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

4/600 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/500 الی 1/700 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

550 الی 600 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

800 الی 900 میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

550 الی 600 میلیون

500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

650 الی 700 میلیون