لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 18)

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

830 الی 850 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه ارسطو

1/100 الی 1/200 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/200 الی 1300

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

430 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

830 میلیون الی 850 میلیون تومان

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/250 الی 1/350 میلیارد

2050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

700 الی 800 میلیون

2050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

900 میلیون الی 1 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

یک میلیارد و هشتصد میلیون الی دو میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3500000000

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

1/200 الی 1/300 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد