لیست باغ ویلا های ثبت شده (صفحه 13)

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

600 الی 700 میلیون

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک میلیارد

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

600 الی 700

1700 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

1/400 الی 1/550

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

سه میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/750 میلییارد

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

١/٨٠٠ الي ١/٩٠٠ میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار الي چهار ميلياردو سيصد ميليون

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/100 الی 2/300

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

600 الی 700 میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/200 میلیارد

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 550 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

600 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

هشتصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/450 الی 1/550 میلیارد

4370 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

14 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/650 الی 1/750

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1میلیارد تا 1/200

2350 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد