باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد (صفحه 5)

1500 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

3800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 میلیون الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

900 میلیون الی 1 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

800 الی 900 میلیون