باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد (صفحه 4)

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 الی 950 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

850 الی 950 میلیون

1175 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

900 الی 1/100

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1 میلیارد و 100 میلیون الی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

1 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

9/50 الی 1/100 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

800 الی 900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

900 میلیون الی 1 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

800 الی 1/100 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 الی 1 میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

800 الی 900 میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

900 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

1 الی 1/100 میلیارد

750 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه کوشکک

750 الی 850 میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

750 الی 850 میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 الی 1/100 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 الی 1 میلیارد

1550 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

950 میلیون