باغ ویلا 750 تا 1 میلیارد

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هشتصد میلیون

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد

620 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

هشتصد و پنجاه میلیون

480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

نهصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

نهصد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

900 میلیون

620 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هفتصد و هشتاد و پنج میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

850 میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد و سیصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 میلیون

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 الی یک ملیارد و دویست

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

800 میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

900 میلیون