باغ ویلا 5000 تا 7000 متری

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پانزده میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

14 میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سیزده میلیارد

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

15 میلیارد

5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و دویست

5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد