باغ ویلا 5000 تا 7000 متری

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار ده میلیارد و پانصد میلیون

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

9 میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد و پانصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دوازده میلیارد

5300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و دویست

5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/800 الی 2 میلیارد