باغ ویلا 3000 تا 5000 متری (صفحه 3)

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/500 الی 1/700 میلیارد

4000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/800 الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/400 الی 1/600 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/500 الی 1/600 میلیارد

3600 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/400 الی 2/600 میلیارد

3800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

900 میلیون الی 1 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

1/600 الی 1/700 میلیارد