باغ ویلا 3000 تا 5000 متری (صفحه 2)

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 الی 4200 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

5 میلیارد الی 5 نیم میلیارد

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

3300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1 میلیارد الی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

1/500 الی 1/600 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

9/50 الی 1/100 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه چالوس

10 میلیارد

4060 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2 الی 2/200 میلیارد

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/500 الی 2/700 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

1/500 الی 1/700 میلیارد

4000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

4 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

2/800 الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/400 الی 1/600 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

3500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/500 الی 1/600 میلیارد

3600 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/400 الی 2/600 میلیارد