باغ ویلا 3000 تا 5000 متری

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

یازده میلیارد و پانصد میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد و دویست میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه الی سه میلیارد و پانصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو میلیارد و پانصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

هفت میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

5 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه الی ده میلیارد

3052 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

سه میلیارد و پانصد میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

4370 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

14 میلیارد