باغ ویلا 3000 تا 5000 متری

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد و دویست میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه الی سه میلیارد و پانصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

1/500 الی 1/700

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

هفت میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه الی سه میلیارد و دویست میلیون

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه الی ده میلیارد

3052 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفت صد الی دو میلیاردو نهصد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و پانصد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

سه میلیارد و پانصد میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار الي چهار ميلياردو سيصد ميليون

5000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/100 الی 2/300

4370 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

14 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

2/800 الی 3 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

3800 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

15 میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هفت میلیارد و پانصد میلیون