باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 3)

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

شش میلیارد و هفتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3/500 الی 3/800

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/500 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3500000000

8000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

3/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

6 الی 6/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 میلیارد

1300 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/800 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

4/300 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه چالوس

10 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

2100 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

3/800 میلیارد

5450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

3 میلیارد الی 3/200

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وائین

4/600 میلیارد