باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 3)

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار الي چهار ميلياردو سيصد ميليون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

4370 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

14 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

3800 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

15 میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

5 میلیارد دویست

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4نیم میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 الی 4200 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4 الی 4 نیم میلیارد

5000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

5 میلیارد الی 5 نیم میلیارد

3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4 الی 4ونیم میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

3 میلیارد الی 3/200

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3/500 الی 3/800

2000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

3/200 میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

380 الی 400 میلیون

1350 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد

12500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

4/500 الی 4/700 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

3/500 میلیارد