باغ ویلا 3 میلیارد به بالا (صفحه 2)

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هشتصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3/700 الی 4 میلیارد

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت میلیارد و پانصد میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار میلیارد الی چهار میلیارد و دویست

7000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

ده میلیارد

8000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

15 میلیارد

2152 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد

1900 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

6/500 الی 7 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

نه میلیارد و پانصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

نه میلیارد

18000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

20میلیارد

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار الي چهار ميلياردو سيصد ميليون

2150 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

چهار ميلياردو پانصد الي چهار ميلياردو هشتصد ميليون

4370 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

14 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

3/200 الی 3/500

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

5 میلیارد دویست

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4نیم میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4 الی 4200 میلیارد