باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سه میلیارد و ششصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

]چهار میلیارد و پانصد میلیون

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

9 میلیارد

1950 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/300 الی 5/600 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3/500 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/800میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/500 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سه میلیارد و ششصد میلیون

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

سه میلیارد و هفتصد الی چهار میلیارد

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

متری یک میلیون تومان

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد

2200 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هشتصد میلیون

7000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

هشت الی هشت و نیم میلیارد

2100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3/700 الی 4 میلیارد