باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد و دویست میلیون

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

چهار ده میلیارد و پانصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1430 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هفتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4 میلیارد و دویست میلیون

1850 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

13 میلیارد

1060 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

6 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

6/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

6/900 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

7/800 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

9 میلیارد

1950 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد