باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

6 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه دهکده فردیس (دهکده خانه)

7 میلیارد

3200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4/500 میلیارد

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه عباس آباد

4 الی 4ونیم میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

5/500 میلیارد

6250 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

9 میلیارد

1950 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

هشت میلیارد و پانصد میلیون

5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3/500 میلیارد

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/800میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/500 میلیارد

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سه میلیارد و ششصد میلیون

750 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

پنج میلیارد و پانصد الی شش میلیارد

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

سه میلیارد و هفتصد الی چهار میلیارد

20300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

متری یک میلیون تومان

5000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

شش میلیارد