باغ ویلا 3 میلیارد به بالا

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و سیصد الی سه میلیاردو پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و دویست میلیون

4200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

نه میلیارد و پانصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

1850 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

پنج میلیارد و پانصد میلیون

4100 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

یازده میلیارد و پانصد میلیون

4250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفت میلیارد و هفتصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و پانصد میلیون

3200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد و دویست میلیون

6400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پانزده میلیارد

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

1430 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد و هفتصد میلیون