باغ ویلا 250 تا 500 میلیون (صفحه 2)

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

350 الی 370

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

450میلون الی 500 میلیون

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

520 میلیون الی 580 میلیون

600 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

420 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

430 میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

470 الی 550 میلیون

400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

300 میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

450 الی 500 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

350 الی 400 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

450 الی 500 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

500 الی 550 میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

400 الی 450میلیون

780 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

420 میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 الی 550 میلیون

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

500 الی 550 میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

350 الی 400 میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

350 الی 400 میلیون