باغ ویلا 2000 تا 3000 متری

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد و سیصد الی سه میلیاردو پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

هشت میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و پانصد میلیون

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه صفادشت

سه میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

پنج میلیارد

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

هفت میلیارد و هفتصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

چهار میلیارد

2900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

چهار میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

سه میلیارد

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

5 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

تماس بگیرید

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون