باغ ویلا 2000 تا 3000 متری

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و هفتصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

چهار میلیارد و پانصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

تماس بگیرید

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

4/500 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

12 میلیارد

2350 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

تماس بگیرید

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیاردو پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/500 میلیارد

2150 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد و دویست الی سه میلیارد و پانصد

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو الی دو میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون